ЕТИКА

ЕТИКА
23 май 2023

Етиката (от гръцки ἦθος, етос - нрав, обичай), наречена още морална философия, е клон на философията, занимаващ се с това, какъв е правилният начин за държание на човека. Тя отговаря на въпроса: "Как трябва да действат хората?" , "Какво мислят хората за правилно?", "Как да добием морално знание и да го приложим на практика?" и "Какво изобщо означава „правилно”?" Тя е изследване на правилното и грешното в човешките начинания. На по-фундаментално ниво, това е начинът, по който ние категоризираме нашите ценности и ги спазваме - да преследваме нашето собствено щастие, или да го загърбим в името на по-голяма кауза?

Като дял от философията, етиката изследва въпросите: "Какъв е най-добрият начин за хората да живеят?" и "Какви действия са правилни или не при определени обстоятелства?" На практика, етиката се стреми да разреши въпросите на човешкия морал чрез определяне на понятия като добро и зло, правилно и грешно, добродетел и порок, правосъдие и престъпност. В областта на интелектуалното запитване, моралната философия също е свързана с областта на моралната психология, дескриптивната етика и теорията за ценностите.

Трите основни области на изследване в рамките на етиката, признати днес са:

  • Мета-етика – важното в мета-етиката не е какво е етично, а това какво представлява самата етика

  • Нормативна етика – засяга практическите начини за определяне на морален начин на действие

  • Приложна етика – отнася се за това, което човек е длъжен (или е разрешено) да направи в конкретна ситуация

Етиката е нещо необходимо в човешкия живот. Това е нашето средство за избиране на курса ни на действие. Без нея нашите действия ще бъдат случайни и безсмислени. Да бъдеш справедлив, честен и етичен е една от основните човешки необходимости.

Етиката е важна за нас и ни води в изборите, които правим ежедневно. Етичните ценности и нашите възгледи за добро и зло определят голяма част от решенията, които правим през целия си живот.