КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИЛОСОФИЯТА

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИЛОСОФИЯТА
23 декември 2023

В официалния смисъл философията е академично изследване на областите на естетиката, етиката, епистемологията, логиката, метафизиката, както и социалната и политическата философия. "Философията на живота" е философия в неформалния смисъл, като лична философия, чийто фокус е да се решават екзистенциалните въпроси за човешкото състояние.

В основата си философията (терминът произлиза от гръцки φιλεν(фило) - обичам  и σοφία(софия) – мъдрост и буквалното му значение е "любов към мъдростта") е изучаването на познанието или "мисленето за мисленето", а обхватът на тази наука е огромен и най-ясно може да се илюстрира чрез комплекс от алтернативни дефиниции:

дисциплината, свързана с въпросите за това как трябва да живеем (етика); Какви неща съществуват и какви са техните съществени естества (метафизика); Това, което се счита за истинско знание (епистемология); И какви са правилните принципи на логиката (логика)

изследване на природата, причините и принципите на реалността, знанията или ценностите, основани по-скоро на логически разсъждения, отколкото на емпирични методи

изучаването на крайната природа на съществуването, реалността, знанието и доброто, които могат да бъдат открити чрез човешки разсъждения

рационалното разследване на въпросите за съществуването, знанието и етиката

търсенето на знание и истина, особено за природата на човека, неговото поведение и убеждения

рационалното и критично изследване на основни принципи

изследване на най-общите и абстрактни черти на света и категориите, с които мислим: ум, материя, разум, доказателство, истина и т.н.

внимателни размишления за фундаменталната природа на света, основите на човешкото познание и оценката на човешкото поведение

Философията е търсене на знания за себе си и обхваща всички области на спекулативното мислене, включително изкуствата, науките и религията. Философските въпроси, за разлика от научните, обикновено са фундаментални и абстрактни по природа.

Философията се извършва предимно чрез размисъл и не е склонна да разчита на експерименти, въпреки че методите, използвани за изучаването й, могат да бъдат аналогични на тези,които се използват при изследването на природните науки. Тя също така предлага добър начин да се научим да мислим много по-ясно за широк спектър от въпроси и нейните методи за анализиране на аргументите могат да са от голяма полза в редица ситуации в най-различни области на живота.