Счетоводство България за годишен финансов отчет

Счетоводство България за годишен финансов отчет
22 септември 2023

Счетоводство България се основава на добрите практики и дейности основно на елитни и рентабилни счетоводни компании с широк спектър на дейност. Една незаменима част от тези услуги е изготвянето на Годишния Финансов отчет на фирмите (ГФО). Той не е опция по желание, а задължение на фирмите, които трябва да го изготвят в определени срокове и да го публикуват онлайн.

Към отчетите на една фирма се отнасят още тези за така наречените ДМА (Дълготрайни Материални Активи), за облагането с данъци и счетоводната политика на самата фирма, за приходите и разходите и така нататък. Всички те са част от ГФО също.

Какво е Годишния финансов отчет, кой е длъжен да го изготвя, заверява и публикува?

Като цяло в счетоводство България Годишния финансов отчет се прави задължително от всички фирми, които подлежат на одитиране от независими одиторски организации. Това е ясно указано в Закона за счетоводството у нас. Освен това всички граждански дружества и юридическите лица, които оперират с цел печалба и не извършват полезна за обществото дейност, също публикуват и изготвят такъв отчет. Чуждестранните фирми работещи в България изготвят ГФО също.

На база отчетите за финансовото състояние на фирмите у нас, които се публикуват и са достъпни за обществото, се правят финансови анализи и се взимат решения за икономически взаимовръзки между партньорите в бизнеса. Общо казано и за самата фирма този отчет е показателен, дали тя се развива в положителна посока или не.

В отчета експертите счетоводители представят ясно и точно информацията за собствеността на фирмата (нейните активи и пасиви), финансовото и състояние (размер на печалба или загуба), както и промените спрямо предишни периоди за дейността и. Има една характерна особеност на този род отчети: те трябва да бъдат заверени от легитимни експерт-счетоводители, когато компанията притежава акции, ценни книжа или изготвят консолидирани отчети за финансите си.

Задължително в счетоводство България ГФО се изготвя на годишна база до края на декември месец. Но фирмата може да прави и такива отчети, ако иска и на три месеца или пък на половин година, за да види, как се движи нейното развитие. Например ЕТ, което не подлежи на одит, не е длъжно да публикува Годишен Финансов отчет! Сроковете за подаването на този отчет са различни според вида на правната форма на една компания, а и закона е динамичен, така че най-добре професионалисти счетоводители знаят, кога се подават данните и какви точно са те.